Φωτοβολταϊκά σε στέγες έως 10 kWp

Ποιος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα;

Όλοι όσοι έχουν στην κυριότητά τους κατάλληλο χώρο. Αρκεί να είστε ιδιώτης ή αν έχετε μια επιχείρηση που κατατάσσεται στις πολύ μικρές (< € 2εκατ. τζίρο και < 10 άτομα προσωπικό).

Σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα της εγκατάστασης Φ/Σ έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Η παραχώρηση της χρήσης του χώρου αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

Υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις;
Για την ένταξη Φ/Σ στο πρόγραμμα είναι απαραίτητα:

• η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο που εγκαθίσταται το σύστημα.

• Μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φ/Σ, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, να καλύπτεται με τη χρήση ΑΠΕ (πχ ηλιακός θερμοσίφωνας).

• Να μην υπάρχει δημόσια ενίσχυση στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού  Νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Πόσο χώρο θα χρειαστώ;
Ο απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση ενός Φ/Σ συγκεκριμένης ισχύος διαφέρει ανάλογα με ακόλουθα:

• την τοποθεσία της εγκατάστασης

• τον τύπο της εφαρμογής (στέγη ή δώμα) συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών ,

• τον προσανατολισμό του κτιρίου (ιδανικά: νότος και 26 o κλίση),

• τους παράγοντες σκίασης που μπορεί να επηρεάζουν την εγκατάσταση (δέντρα, άλλα κτίρια κλπ)

• την τεχνολογία των ΦΒ στοιχείων που θα επιλεγούν (πολυ- μονο- κρυσταλλικά, thin film).

Συνήθως για κάθε εγκατεστημένο kWp με πολυκρυσταλλικά Φ/Β στοιχεία σε δώμα, απαιτούνται περίπου 12-15 τετραγωνικά. Σε στέγη, απαιτούνται 7-10 τετραγωνικά για κάθε kWp. Η OLYMPIC SUN εκπονεί μελέτη για κάθε σύστημα που σχεδιάζει. Στη μελέτη αυτή λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες για να γίνει μια ακριβής εκτίμηση του απαιτούμενου χώρου και των υπολοίπων τεχνικών λεπτομερειών του συστήματος.

 Η εταιρεία μας διαθέτει πολλές διαφορετικές λύσεις για την εγκατάσταση των συστημάτων.

Τι πληροφορίες χρειάζόμαστε για να αξιολογήσουμε την στέγη σας;
Από τους πελάτες μας ζητάμε μία κάτοψη της στέγης ή του δώματος που πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα μαζί με φωτογραφίες. Αφού γίνει μια πρόχειρη αξιολόγηση, η OLYMPIC SUN  θα σας ενημερώσει για το ενδεικτικό κόστος και εφόσον σας ενδιαφέρει, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του μηχανικού στο χώρο σας για αναλυτική αποτύπωση του χώρου. Μετά την αναλυτική αποτύπωση θα εκπονηθεί η αναλυτική μελέτη.

Πως γίνεται η εγκατάσταση;
Ο τρόπος της εγκατάστασης ορίζεται πολύ συγκεκριμένα στην ισχύουσα νομοθεσία .

Που εγκαθίσταται ο βοηθητικός εξοπλισμός;
Ένα τυπικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

• Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που στην ουσία είναι μια ηλιακή γεννήτρια που παράγει ρεύμα.

• Τις βάσεις των ΦΒ στοιχείων.

• Τους αντιστροφείς (inverter) που μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα Φ/Β στοιχεία σε εναλλασσόμενο.

• Το ρολόϊ της ΔΕΗ το οποίο μετράει το ρεύμα που παράγει το σύστημα και το διοχετεύει στο δίκτυο.

Αντέχει η στέγη μου το βάρος των Φ/Β στοιχείων;

Το βάρος των Φ/Β στοιχείων μαζί με τις βάσεις τους δεν ξεπερνά τα 24- 26 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε ειδικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στατική μελέτη.

Πόσο καιρό θα λειτουργεί;

Τα ΦΒ στοιχεία συνοδεύονται από εγγύηση λειτουργίας στο 80% της αρχικής τους απόδοσης για 20 ή 25 χρόνια. Η πραγματική τους ζωή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη.
Αν δεν έχω τα απαιτούμενα κεφάλαια μπορώ να χρησιμοποιήσω τραπεζικό δανεισμό;
Οι περισσότερες τράπεζες έχουν εξειδικευμένα προϊόντα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 100% της αξίας.

Τι διάρκεια έχει η σύμβαση και σε τι τιμή θα πουλάω το παραγόμενο ρεύμα;

Η σύμβαση έχει ισχύ 25 έτη και η τιμή για τις παραγόμενες κιλοβατώρες (kWh) είναι σταθερή στα 0,55 Ευρώ/kWh για συμβάσεις που υπογράφονται τα έτη 2009 – 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις που υπογράφονται το διάστημα 2012 – 2019. Η τιμή αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Θα φορολογούμαι για το εισόδημα;

Όχι γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία δεν υφίστανται για τον κύριο του συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ.

  Τί κοστίζει το σύστημα και τί θα κερδίζω;

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρετε στα βασικά στοιχεία μίας Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Η απαιτούμενη επιφάνεια και το κόστος διαφέρει ανά περίπτωση, και η εταιρεία μας θα σας εκδώσει προσφορά για κάθε εγκατάστασή σας ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις σας.

Ισχύς Συστήματος

Απαιτούμενη  επιφάνεια* m 2

Συνολικό Κόστος Κατασκευής

Παραγωγή

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στέγη

Ταράτσα

Κόστος

Με ΦΠΑ

kWh /έτος

€/έτος

ΣΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ

23%

10.000  W

80

160

36000

44280

15000

8250

206.250

ΓΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

•  Kάτοψη της στέγης ή του δώματος που πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα μαζί με φωτογραφίες

•  Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

•  Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειμένου για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως) ή διάγραμα κάλυψης.

•  Τίτλος κυριότητας ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη)

http://www.dei.gr/default.aspx?id=6547&nt=18&lang=1

ArabicEnglishFrenchGreekRussian