ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001 σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις πρώτες ύλες μέχρι και την συσκευασία. Η OLYMPIC SUN χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες οδηγίες εργασίας, οι οποίες περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο, τα κριτήρια και τις διορθωτικές ενέργειες για τον αποκλεισμό της πιθανότητας παραγωγής μη – συμμορφούμενου προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα δίνεται βαρύτητα σε :

– Έλεγχος όλων των παραλαμβανόμενων υλικών προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους.
– Επισταμένος έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
– Τήρηση αρχείων ποιότητας για την αποφυγή λαθών στο μέλλον και εφαρμογή πλήρης ιχνιλασιμότητας των προϊόντων σε όλες τις φάσεις παραγωγής.
– Ελεγκτικός και μετρητικός εξοπλισμός, αναγνωρίσιμος και σημασμένος για την αξιοπιστία των μετρήσεων.
– Προγραμματισμένες συντηρήσεις του παραγωγικού εξοπλισμού.
– Συνεχής εκπαίδευση των στελεχών και των χειριστών επάνω σε θέματα ποιότητας.

 

 

 
ArabicEnglishFrenchGreekRussian