Ενεργειακή ΕπιθεώρησηΠιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) (άρθρα 14 και 15 του ΚΕΝΑΚ)

 

4.1. Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε περίπτωση αγοράς-πώλησης κτιρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια .

– Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης [ και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης] ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ., όλων των κατηγοριών και χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3661/2010 (άρθρο 3 παρ. 4). Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου βάσει σχεδίων, το οποίο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, η ολοκλήρωση της δικαιοπραξίας και η καταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο γίνεται μόνο μετά από την προσκόμιση στο συμβολαιογράφο του ΠΕΑ του κτιρίου ή τμήματος αυτού [το οποίο εκδίδεται μετά την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου] μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και στη συγγραφή πωλητηρίου συμβολαίου, προκειμένου να επανακαθορισθεί το τίμημα πώλησης και να εξοφληθεί το ακίνητο.

4.2. Από 9 Ιουλίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ κατά τη νέα μίσθωση τμημάτων κτιρίων , που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΑ


α) Για κτίρια όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

– έως 1000 τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 300 ευρώ.

– άνω των 1000 τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ., για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα επόμενα 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

β) Κατοικίες:

-Για πολυκατοικίες 1 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 200 ευρώ.

-Για διαμερίσματα 2 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 150 ευρώ.

-Για μονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 200 ευρώ.

Μαζί με το ΦΠΑ (23 %), οι ελάχιστες χρεώσεις δηλαδή είναι από 185 ως 369 ευρώ και ανά τετραγωνικό από 1,23 μέχρι 3,08 ευρώ.

Η νομοθεσία καθορίζει ελάχιστες αμοιβές και για την επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης. Το κόστος για θερμική ισχύ άνω των 20 κιλοβάτ και για εγκαταστάσεις ηλικίας άνω των 15 ετών, που είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων, διαμορφώνεται στα 221 ευρώ.

Αναλαμβάνουμε:

  – την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  – την ενεργειακή βελτίωση του χώρου σας

 – την εκπόνηση μελετών ΚΕΝΑΚ

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΕΑ παλαιών χώρων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενου κτιρίου είναι τα ακόλουθα:

  1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου ή κατοικίας (Αριθμός ιδιοκτησιών, Αριθμός ιδιοκτήτων)

  2. Πίνακας χιλιοστών

  3. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ)

  4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί το Εθνικό

  Κτηματολόγιο)

  5. Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

  6. Αρχιτεκτονικά σχέδια ως κατασκευασθέν

  7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια ως κατασκευασθέν

  8. Μελέτη θερμομόνωσης κατατεθειμένη στην πολεοδομία

  9. Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

10. Οικοδομική άδεια

11. Τοπογραφικό σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή

12. Ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (τετραγωνικά μέτρα)

13. Ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων

14. Φωτογραφία του κτιρίου που να διακρίνεται η ιδιοκτησία

15. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων της ιδιοκτησίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο,

  πετρέλαιο, ξύλα)

16. Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα)

17. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτιρίου (διαχειριστής) ή της ιδιοκτησίας (ιδιοκτήτης)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τοπογραφικού διαγράμματος ή μελέτης θερμομόνωσης θα πρέπει να γίνει αυτοψία και αποτύπωση του χώρου.

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΕΑ νέων ή ριζικά ανακαινιζόμενων χώρων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου χώρου είναι τα ακόλουθα:

  1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου (αριθμός ιδιοκτησιών, αριθμός ιδιοκτητών)

  2. Πλήρη στοιχέια του ιδιοκτήτη

  3. Πίνακας χιλιοστών

  4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου – ΚΑΕΚ (στη περίπτωση που ο χώρος έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο)

  5. Δήλωση και κωδικός ιδιοκτησίας εθνικού κτηματολογίου

  6. Αρχιτεκτονικά σχέδια του χώρου

  7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του χώρου

  8. Μελέτη θερμομόνωσης που είχει κατατεθεί στη πολεοδομία

  9. Πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης

10. Οικοδομική άδεια

11. Τοπογραφικό διάγραμμα

12. Ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (τετραγωνικά μέτρα)

13. Ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων

14. Φωτογραφία του κτιρίου που να διακρίνεται η ιδιοκτησία

15. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του χώρου της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλα)

16. Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα)

17. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του χώρου (διαχειριστής ή ιδιοκτήτης)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τοπογραφικού διαγράμματος ή μελέτης θερμομόνωσης θα πρέπει να γίνει αυτοψία και αποτύπωση του χώρου.

Aριθμός Μητρώου Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών: 311

ArabicEnglishFrenchGreekRussian